Generelt om den neurologiske undersøgelse

Alle mine patienter vil få udarbejdet en kortfattet, problemorienteret journal med en ICD10 aktionsdiagnose og eventuel bidiagnose, baseret på henvisende læges oplysninger, patientens aktuelle problem og min undersøgelse.

Jeg er i mit virke som sagt problemorienteret og vil i min samtale med og undersøgelse af patienten fokusere meget på det, han/hun er henvist til vurdering af og ikke som hovedregel gå mere bredt ud. Dette betyder, at jeg i anamneseoptagelse og objektive undersøgelse fokuserer på at be- eller afkræfte en specifik diagnose og belyser de differential­diagnoser, der måtte knytte sig til denne. Rent praktisk vil en patient, hvor den kliniske mistanke udelukkende går på en lumbal diskusprolaps, således som hovedregel ikke blive undersøgt for kranienerveudfald, eller en migrænepatient få undersøgt sensibiliteten i ridebukseområdet.

Jeg bestiller kun supplerende laboratorieundersøgelser og/eller billeddiagnostiske undersøgelser i det omfang, disse er indiceret, for at jeg med tilstrækkelig sikkerhed kan stille en given diagnose, og i det omfang resultatet af undersøgelserne vil få en behandlingsmæssig konsekvens for patienten.

Visse undersøgelser rummer en mulighed for falsk positive svar, at man derfor bedømmer en rask person til at være syg, med de konsekvenser dette kan medføre for vedkommende. Af den grund er jeg noget tilbageholdende med især at bestille MR scanninger uden klar klinisk indikation, da risikoen for en falsk positiv så kan være større end risikoen for at påvise en ikke-erkendt lidelse. Dette kan denne lille historie mere konkret belyse: Hvorfor vil du ikke scanne hende?

Jeg tilstræber i videst muligt omfang at færdigudrede og behandle mine patienter her i klinikken og vil kun i det omfang den videre behandling og udredning kræver det, viderehenvise dem. Forløbet vil fuldstændig afhænge af aktionsdiagnosen: For nogle patienter er det nødvendigt med ret ekstensiv paraklinisk udredning og måske en længerevarende opfølgen, mens andre hurtigt vil være diagnostisk afklarede og kan afsluttes efter den første konsultation.

Jeg vil altid oplyse mine patienter om almindelige bivirkninger (>1 %) til de præparater, jeg har ordineret. Disse oplysninger er givet, selvom det måske ikke altid direkte fremgår af mine notater. Men kun hvis dette specifikt er anført, har jeg oplyst om ikke-almindelige eller sjældne bivirkninger.

Generelt følger mine udredningsprogrammer og behandlingsregimer med få nævnte undtagelser de retningslinier, man har udstukket i den gældende instruks på neurologisk afdeling F på Århus Universitetshospital.

Jeg vil ikke udskrive cannabis i nogen som helst formulering, da jeg rent fagligt ikke finder,  at der på nuværende tidspunkt er en tilstrækkelig sikkerhed omkring indikation, dosis eller bivirkninger - sidstnævnte på både kort og lang sigt. Jeg er bekendt med at visse hospitalsklinikker og enkelte læger ser anderledes på dette, men jeg personligt hverken vil, kan eller skal tage ansvaret for en behandling, jeg ikke er tryg ved at tilbyde.

Jeg søger at holde mine udrednings- og behandlingsprogrammer a jour og dokumenterede. For de enkelte større neurologiske diagnosegrupper vil udrednings og behandlingsforløbene være som skitseret under punkterne på diagnoselisten til højre. Denne omfatter langt fra alle de patienter jeg ser, og jeg vil derfor løbende udvide den, i takt med jeg får tid til at beskrive dem jeg mangler.