Demens

Pt. henvist u.d. demens vurderes klinisk og undersøges med minimental status (MMSE). Hvis dette støtter mistanken om demens – eller er anamnesen suspekt, undersøges pt. yderligere med demensblodprøver (disse omfatter: Hgb, MCV, MCHC, EVF, L+D, thrombocytter, Na+, K+, Ca++, alb., CO2, creatinin, urea, ALAT, pp, bilirubin, basisk fosfatase, SR, glukose, metylmalonat, homocystein, D-vit status, WR. Evt. HIV-test)  Desuden bestilles CT (evt. MR) af cerebrum.

Hvis ikke der er tegn på anden lidelse – især depression - , vil det efterfølgende kunne komme på tale at jeg starter pt. i acetylcholin­esterasebeh. (vanligvis Exelon eller Aricept) og ved efterfølgende MMSE verificerer at behandlingen har haft den ønskede effekt.

Jeg vil typisk herefter afslutte pt. og foreslå egen læge at henvise til Demensklinikken/Psykiatrisk afd. når/hvis tilstanden progerdierer, jvnfr. nedenstående.

Patienter med moderat til svær demens og patienter med kendt en demens, hvor den initialt instituerede behandling ikke længere er tilstrækkelig, kræver mere intensiv behandling og opfølgen end det jeg kan tilbyde, og vil umiddelbart blive henvist til Demensklinikken/Psykiatrisk afd.